TaoNews.Ge

ქუთაისის მთავარ მოედანზე, “ნამახვანი ჰესის” წინააღმდეგ  საპროტესტო აქცია დასრულებულია

სასამართლომ “ტვ პირველს” პატრულ-ინსპექტორის მორალური ზიანის ანაზღაურება დაავალა

სა­პატ­რუ­ლო პო­ლი­ცი­ის თა­ნამ­შრომ­ლის გელა კვა­ში­ლა­ვას და ტე­ლე­კომ­პა­ნია “პირ­ველს” შო­რის მიმ­დი­ნა­რე და­ვა­ზე სა­სა­მარ­თლოს გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბა გა­მო­ცხად­და.

რო­გორც ში­ნა­გან საქ­მე­თა სა­მი­ნის­ტროს ინ­ფორ­მა­ცი­ა­შია ნათ­ქვა­მი, მო­სა­მარ­თლის გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბით, ტე­ლე­კომ­პა­ნი­ის მიერ გავ­რცე­ლე­ბუ­ლი, პატ­რულ-ინ­სპექ­ტო­რის ღირ­სე­ბი­სა და პა­ტი­ვის შემ­ლახ­ვე­ლი ინ­ფორ­მა­ცია ცი­ლისმწა­მებ­ლუ­რი იყო. თბი­ლი­სის სა­ქა­ლა­ქო სა­სა­მარ­თლომ აღ­ნიშ­ნულ ტე­ლე­კომ­პა­ნი­ას პატ­რულ-ინ­სპექ­ტო­რის მო­რა­ლუ­რი ზი­ა­ნის ანა­ზღა­უ­რე­ბა, ასე­ვე შა­ბა­თის გა­და­ცე­მის ეთერ­ში და­ა­ვა­ლა, გა­მო­აქ­ვეყ­ნოს ცნო­ბა სა­სა­მარ­თლო გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბის შე­სა­ხებ.

“მიმ­დი­ნა­რე წლის 30 იან­ვარს, ტე­ლე­კომ­პა­ნია “პირ­ველ­მა” ში­ნა­გან საქ­მე­თა სა­მი­ნის­ტროს სა­პატ­რუ­ლო პო­ლი­ცი­ის დე­პარ­ტა­მენ­ტის სა­მეგ­რე­ლო-ზემო სვა­ნე­თის მთა­ვა­რი სამ­მარ­თვე­ლოს ათე­უ­ლის მე­თა­უ­რი გელა კვა­ში­ლა­ვა ნარ­კო­ტი­კუ­ლი სა­შუ­ა­ლე­ბე­ბის უკა­ნო­ნო გა­და­ტა­ნა­ში და­ა­და­ნა­შა­უ­ლა, ასე­ვე, ამა­ვე ტე­ლე­კომ­პა­ნი­ამ გა­მო­აქ­ვეყ­ნა მისი სუ­რა­თი, მი­უ­ხე­და­ვად იმი­სა, რომ სი­უ­ჟე­ტის ავ­ტორს ში­ნა­გან საქ­მე­თა სა­მი­ნის­ტროს სტრა­ტე­გი­უ­ლი კო­მუ­ნი­კა­ცი­ე­ბის დე­პარ­ტა­მენ­ტმა გა­ნუ­მარ­ტა, რომ არას­წორ ინ­ფორ­მა­ცი­ას ფლობ­და. სა­პატ­რუ­ლო პო­ლი­ცი­ის დე­პარ­ტა­მენ­ტის სა­მეგ­რე­ლო-ზემო სვა­ნე­თის მთა­ვა­რი სამ­მარ­თვე­ლოს ათე­უ­ლის მე­თა­ურ­მა გელა კვა­ში­ლა­ვამ ტე­ლე­კომ­პა­ნია “პირ­ვე­ლის” მიერ მის შე­სა­ხებ გავ­რცე­ლე­ბუ­ლი ცრუ და და­უ­სა­ბუ­თე­ბე­ლი ინ­ფორ­მა­ცი­ის გამო თბი­ლი­სის სა­ქა­ლა­ქო სა­სა­მარ­თლო­ში სარ­ჩე­ლი მიმ­დი­ნა­რე წლის თე­ბერ­ვალ­ში შე­ი­ტა­ნა. სა­სა­მარ­თლომ აღ­ნიშ­ნულ საქ­მე­ზე კვაშ­ლა­ვას ინ­ტე­რე­სე­ბის დამ­ცვე­ლის მიერ წარ­დგე­ნი­ლი მტკი­ცე­ბუ­ლე­ბე­ბი უტყუ­ა­რად სცნო, შე­სა­ბა­მი­სად, სა­სა­მარ­თლოს გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბით და­დას­ტურ­და, რომ გელა კვა­ში­ლა­ვას შემ­ხებ­ლო­ბა არ ჰქონ­და ნარ­კო­ტი­კე­ბის ტრან­სპორ­ტი­რე­ბას­თან, ტე­ლე­კომ­პა­ნია „პირ­ველ­მა“ კი იცო­და, რომ მის ხელთ არ­სე­ბუ­ლი ინ­ფორ­მა­ცია იყო არას­წო­რი და სა­ზო­გა­დო­ე­ბა შეგ­ნე­ბუ­ლად შე­იყ­ვა­ნა შეც­დო­მა­ში”, – ნათ­ქვა­მია უწყებს იმ­ფორ­მა­ცი­ა­ში.

მსგავსი სიახლეები

GE92BG0000000498753269

შ.პ.ს ტაონიუსი

კოპირება აკრძალულია!